Aidat Toplama ve Takip

Yirminci yüzyıl ile beraber, ülkemizde siteli evler kavramı ve yaşamı daha çok hayatımıza girmiş oldu. Artık, insanlar sosyalleşmek için sadece evlerinden site içerisindeki sosyal tesis alanlarına çıkabiliyor. Bu sosyal tesis alanlarında da sosyelleşme ihtiyacını oldukça görüyor.

Tabii site içindeki, sosyal tesis alanlarının sağlıklı şekilde kullanılması için de kat maliklerinin, aidatlarını yatırmaları ve ödemeleri gerekiyor. Bu hizmet, profesyonel site yönetimi firmaları tarafından rahatlıkla yerine getirilebiliyor.

Aidat Toplama Ve Takip Hizmetleri

Apartman türü binalarda ve sitelerde, aidat toplama hizmetleri profesyonel site yönetimi hizmeti veren firmaların en önemli hizmetlerinden biridir. Belirlenen aidat bedelleri, site ve apartman içerisindeki, tüm ortak kullanım alanlarının, ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu bir kaynağıdır. Bu bedel tüm site sakinleri için yasal bir ödeme kalemidir ve ödenmesi yasa ile zorunluluğa bağlanmıştır.

Site sakinlerinin ve kat maliklerinin, aidatlarını ödeme konusu 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ile net bir şekilde açıklanmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanunu 634 Sayılı Kanunun 20. Maddesinde;

Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;(1) Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(1) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “koruma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, güçlendirme” ibaresi eklenmiştir. 4140

(Değişik: 13/4/1983-2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

şeklinde, maliklerinin, apartman veya site sakinlerinin, aidat ödemesi zorunluluğu belirtilmiştir.

Aidat Toplama ve Site Yönetimi

Bursa site yönetimi hizmetleri sunan firmamız, site yönetimi hizmetleri içerisinde, aidat toplama ve aidat takip etme işlemlerini, en güncel yazılımlar ile takip etmektedir.

Toplanan aidatlar, sitelerin, doğalgaz, elektrik ve diğer enerji maliyetleriyle beraber, sosyal tesis alanlarının, sağlıklı şekilde kullanılmasına harcanır.